Specyfikacje techniczne w budownictwie

Ocena: 0
3031
Zgodnie z ustawą PZP, oprócz dokumentacji projektowej, specyfikacje techniczne stanową niezbędny dokument opisujący przedmiot zamówienia na roboty budowlane. Z myślą o osobach przygotowujących specyfikacje techniczne  i przedmiary robot dla zamówień publicznych powstał Specyfiaktor.

Specyfikator – schemat
Rys. Infokoszt

Niestety pomimo istotnej roli jaką pełnią specyfikacje techniczne przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia, jaki przy opracowaniu kosztorysów, zwłaszcza ofertowych, są one traktowane jako opracowania zbędne, nie mające żadnego znaczenia, a opracowywane są tylko dlatego by spełnić wymóg ustawowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda pozycja przedmiaru robót powinna zawierać odwołanie do odpowiedniej specyfikacji technicznej opisującej robotę podstawową. Z myślą o osobach przygotowujących specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót dla Zamówień Publicznych powstał Specyfikator. W Specyfikatorze przyjęto kompleksowe rozwiązania, zdecydowanie skracające czas potrzebny na przygotowanie specyfikacji technicznych, jak i samych przedmiarów robót. Dlatego też, program współpracuje zarówno z popularnymi programami do kosztorysowania jaki i edytorami tekstu oraz Excelem.

Przygotowując materiały przetargowe, oprócz specyfikacji technicznej, do SIWZ najczęściej załączany jest przedmiar robót. Często zdarza się, że w pozycji brakuje odwołania do konkretnej specyfikacji lub przywołana specyfikacja dotyczy innych robót bądź ma błędny numer. Bardzo często zdarza się, że przyjęte w przedmiarze robót jednostki miary są niezgodne ze specyfikacją techniczną. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym tylko STWiORB określa zasady przedmiarowania i obmiarowania robót budowlanych w zamówieniach publicznych. Jednostka miary przyjęta w pozycji przedmiarowej musi wynikać ze STWiORB, a nie z popularnych katalogów nakładów rzeczowych(KNR).

W Specyfikatorze zastosowano nowe, dotychczas niespotykane rozwiązania, usprawniające przygotowanie STWiORB dla konkretnego (aktualnego) zadania na podstawie wcześniej opracowanych projektów. Dzięki Specyfikatorowi zamiast kilku czy kilkudziesięciu plików ze specyfikacjami technicznymi, które trzeba załączyć do SIWZ, otrzymujemy kompletną specyfikację techniczną w jednym pliku. Posiadany zbiór plików ze specyfikacjami technicznymi, można łatwo powiązać z odpowiednimi numerami ST, uzyskując do nich łatwy i szybki dostęp. Wybierając z listy tylko te specyfikacje, które będą wykorzystane w nowym projekcie, program automatycznie je posortuje, wstawi Stronę Tytułową, do każdego pliku specyfikacji wstawi aktualną Nazwę Zadania, nowy nagłówek, stopkę, ponumeruje strony i automatycznie scali je w jeden, nowy plik STWiORB. Program umożliwia również wyeksportowanie danych z kilku różnych kosztorysów do Excela. Wówczas automatycznie są wstawiane odpowiednie formuły liczące oraz zostanie stworzona Tabela Zbiorcza dynamicznie połączona z każdym arkuszem. Nowością jest możliwość zabezpieczenia hasłem wybranych kolumn. Chroniony arkusz Excela np. jako Formularz Ofertowy będzie można przekazać Wykonawcy. Funkcje eksportu do Excela są dostępne w większości programów do kosztorysowania, ale każdy z nich ma różną formę prezentacji danych. Specyfikator jako jedyny umożliwia równoległą pracę na kliku kosztorysach i to z różnych programów. Eksportując dane do Excela otrzymamy jeden skoroszyt z jednolitą formą zapisu danych, a każdy kosztorys będzie w oddzielnej zakładce.

Nowym rozwiązaniem zastosowanym w specyfikatorze jest możliwość tworzenia nowej specyfikacji technicznej przy pomocy kreatora, na podstawie wbudowanego szablonu. Podczas tworzenia specyfikacji można wybrać, kody CPV, jednostki miary informacje te zostaną przeniesione do treści ( pliku) tworzonej specyfikacji. Nowością są warianty specyfikacji, które pozwalają na dokładniejsze dostosowanie treści specyfikacji technicznych, dzięki temu możemy mieć kilka rozwiązań materiałowych dla tej samej roboty budowlanej.

Niestety mimo wielu lat, jakie upłynęły od wprowadzenia rozporządzania z 2 września 2004 r. do zamówień publicznych brak jest kompleksowego spojrzenia na zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, gdzie przedmiar robót i specyfikacje techniczne są błędnie postrzegane jako niezależne dokumenty.

W specyfikatorze proponujemy nowe, dotąd niespotykane podejście do tworzenia dokumentacji przetargowej na potrzeby zamówień publicznych. Została stworzona nowa funkcja, pozwalająca na wygenerowanie struktury kosztorysu (plik w FWD) na podstawie wybranych specyfikacji technicznych.

Tak stworzony kosztorys, z łatwością będzie można wczytać do programu kosztorysowego (obsługującego FWD) i uzupełnić poszczególne pozycje obmiarami, wyliczeniami ilości jaki odpowiednimi kalkulacjami cen jednostkowych otrzymując np. kosztorys inwestorski.

Zaproponowane nowe podejście można z powodzeniem wykorzystać dla małych, powtarzających się robót, gdzie nie ma potrzeby opracowania pełnej dokumentacji technicznej, a materiały przetargowe są przygotowywane siłami własnymi inwestora. 

Źródło: Budownictwo monolityczne, nr 4 (11) 2012
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy