Program do zarządzania inwestycją

Ocena: 0
3222
Program System Planista 2010 Net jest nowoczesnym programem przeznaczonym do planowania, zarządzania i kontroli realizacji przedsięwzięć w branży budowlanej oraz w innych branżach, w których można wyodrębnić zadania posiadające cechy przedsięwzięć (zlecenia).

Faktura kosztowa
Rys. Planista

Dla firm, których odziały rozproszone są na terenie kraju, szczególnie istotną cechą oprogramowania jest możliwość nawiązania bezpośredniego połączenia z bazą danych za pomocą łącz internetowych. Rozwiązania zawarte w wersji Net nie wymagają technologii zdalnego pulpitu. Optymalizacją przesyłu danych pomiędzy użytkownikiem a bazą steruje serwer systemu, który pośredniczy pomiędzy użytkownikiem a serwerem bazy. System Planista 2010 Net korzysta z serwera bazy Firebird.

Z jedną bazą danych może pracować wielu użytkowników przebywających w różnych miejscach. Poszczególnym użytkownikom można nadawać indywidualne uprawnienia dostępu do danych zawartych w bazie. Podstawową strukturą bazy danych jest podział na budowy lub dla firm usługowych podział na zlecenia. Lista budów (lub zleceń) stanowi portfel projektów danej firmy. W ramach poszczególnych budów (zleceń) wyodrębnić można zadania, dla których ułożyć można harmonogramy za pomocą własnych procedur programu. Do dyspozycji układającego jest dostępna metoda PERT umożliwiająca wpisywanie zależności pomiędzy czynnościami i wyznaczanie ścieżki krytycznej.

Harmonogram można budować z czynności zwykłych i zbiorczych. Ilość poziomów dla czynności zbiorczych jest dowolna. Dane dotyczące kwot, dat i innych cech czynności przypisuje się do czynności zwykłych. Czynności zbiorcze grupują dane zawarte w czynnościach zwykłych im podrzędnych.

Program ma możliwość czytania kosztorysów zapisanych w formacie *.ath. Następnie można z przeczytanych kosztorysów utworzyć automatycznie specyfikację zadań dla harmonogramu. Kosztorysy pamiętane są w odrębnych strukturach bazy, co pozwala na ich edycję w dowolnym czasie. Czynności można też definiować ręcznie w okienkach edycyjnych programu.


Harmonogram zadań z wykresem przerobu wg wartości całkowitej
Rys. Planista


Definiowane czynności widoczne są m.in. w postaci drzewa czynności, w którym czynności zbiorcze, w tym całe budowy, można zwijać lub rozwijać. W tabeli tej można edytować większość zawartych w niej danych. Można też wywoływać stopki pod dowolnymi gałęziami drzewa i uzyskiwać w nich dostępne zestawienia danych.

Wszystkie tabele występujące w programie posiadają podłączone procedury eksportu do Excela oraz przesyłania danych do wydruków własnych. Wydruki tabel zawierają wiele opcji umożliwiających różnorodne ich formatowanie. Dane zgromadzone w tabelach można ilustrować w postaci wykresów. Wykresy posiadają własne procedury umożliwiające użytkownikowi dobieranie danych i grupowanie ich wg własnych potrzeb.


Rodzaje ewidencji możliwe do realizacji w programie System Planista 2010 Net
Do każdej czynności możemy wprowadzić zapis o aktualnym jej zaawansowaniu. Informację tę wiążemy z datą ewidencji. Informacja o postępie prac może być podana procentowo wg obmiaru czynności. Do każdej czynności zwykłej można przypisać umowę z podwykonawcą na wykonanie całości lub części prac z podaniem kwoty zapłaty oraz innych cech np. informacji o tym, czy przewidziane są w tej umowie kwoty gwarancyjne.

Program umożliwia ewidencję faktur kosztowych. Faktury te można rozpisać na czynności oraz na magazyny. Dane te w powiązaniu z zarejestrowanym postępem prac pozwalają na uzyskanie informacji dla każdej czynności zwykłej, zbiorczej i całej budowy o relacjach pomiędzy stanem zaawansowania prac, planowanymi kosztami i rzeczywiście poniesionymi kosztami. Ponadto faktury kosztowe rozpisywane są na konta, które można zdefiniować w programie, np. podział kosztów na robociznę, materiał, sprzęt i inne. Przypisanie faktur do kont i czynności tworzy mapę kosztów budowy.

Przy rejestracji faktur można dokonać też szczegółowej rejestracji zużycia materiałów. Za pomocą specjalnego zabiegu kojarzącego materiały z kosztorysu z materiałami z ewidencji program tworzy automatycznie zestawienia zużycia materiałów i porównuje je z limitami wynikającymi z kosztorysu. Fakturom kosztowym przypisywane są daty płatności z rozróżnieniem na zwykłe kwoty płatności i kwoty gwarancyjne. Rejestrowane są też kwoty zrealizowanych płatności za faktury. Informacje te pozwalają na śledzenie stanu zaawansowania płatności faktur.

Rejestracja czasu pracy pracowników
Każdemu pracownikowi zakłada się kartę pracy na dany miesiąc. Karta ta wędruje wraz z pracownikiem po kolejnych budowach. Na karcie można zarejestrować roboty, przy których pracownik pracował oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia każdej pracy.


Zestawienie dziennego rejestru pracy
Rys. Planista


W programie można zakładać dowolną ilość magazynów. Magazyny związane z daną budową pozwalają rejestrować materiały przywiezione na budowę, ale jeszcze niewbudowane. Przekazanie materiału z magazynu na budowę lub na inny magazyn odbywa się za pomocą dokumentu RW. Producent udostępnia bezpłatnie na swoim serwerze pełną wersję oprogramowania dla firm zainteresowanych przetestowaniem systemu. Należy pobrać ze strony podanej przez producenta plik z programem użytkownika, zgłosić do producenta chęć testowania programu i po otrzymaniu logina i hasła można podłączyć się do bazy. Producent zapewnia też bezpłatne konsultacje telefoniczne.

dr inż. Piotr Chyliński

Źródło: Budownictwo monolityczne, nr 4 (11) 2012
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy